پارسیenglishالعربیه

 
 
 

 

مايع كف ساز فلور پروتئيني ( FP )

مايع كف ساز پروتيني که به آن مواد فعال سطحي فلورئينه اضافه شده است . اين موادپوشش نازكي براي

جلوگيري از تبخير بر روي سطح مايع سوختي بوجود مي آورد و با غلظت هاي 3%  و 6  %  مورد استفاده قرار مي گيرد.

فلور پروتئیني (FP ) %3  :  Typical properties

0.2±1.14

SP.GR at 20c

20>

   Viscosity at 20c

1 ±7

PH   at 20c 

-12c

Freezing point

5_7 min

 Drainage time   25% 

0.2

Sediments  %vol 

8_10

Expansion ratio

 

 

فلور پروتئیني (FP ) %6  :

 Typical properties

0.2±1.13

SP.GR at 20c 

20>

     Viscosity at 20c

1 ±7

PH at 20c  

-12c

Freezing point 

4_6 min

 Drainage time 25%

0.2 

Sediments  %vol 

8_10

Expansion ratio