پارسیenglishالعربیه

 
 
 

 

مايع كف ساز پروتئیني (p)

 مايع كف ساز پروتئیني ازهيدروليز مواد اوليه پروتئینی ساخته شده است و با غلضتهای 3 % و 6 % مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 پروتئیني   %3  :  Typical properties

 0.2±1.16

SP.GR at 20c         

20>

     Viscosity at 20c

1 ±7

PH at 20c             

-15c 

Freezing point            

5_7 min

 Drainage time 25%      

0.2

Sediments  %vol        

8_10

Expansion ratio         

 

پروتئیني  %6  :  Typical properties

0.2±1.14

SP.GR     at 20c         

20>

     Viscosity   at 20c

1±7

PH   at 20c             

-12c

Freezing point            

5_6 min

 Drainage time   25%      

0.2

Sediments  %vol        

8_10

Expansion ratio