پارسیenglishالعربیه

 
 
 

 

مایع کف ساز (AFFF )

تشکیل دهنده لایه نازک آبی که مخلوطی از مواد فعال سطح هیدروکربنی فلورینه شده که دارای قدرت تشکیل دادن لایه نازک آبی بر سطح برخی هیدروکربورها و الکلها است که پوششی مقاوم محسوب می شود.     

 

Typical properties

0.2±1.03

SP.GR  at 20c

12>

Viscosity   at 20c

1±7

PH   at 20c

-5c

Freezing point

5_7 min

 Drainage time   25%

0.2

Sediments  %vol

8_10

Expansion ratio